Baro, binagsol ti kabsatna

SANTA, Ilocos Sur – Dati a susik ti mapapati a ramut iti pammagsol a napasamak sadiay Barangay Magsaysay District ditoy nga ili idi rabii ti Enero 16.

Segun iti report manipud iti polis, binagsol ni Jaybin Dameg y Ramos, 19, baro, ti kabsatna a ni Jerry Dameg y Ramos, 31, gapu iti panagsusikda nga agkabsat.

Mapapati a nagbalin a nabara ti panagsubang dagiti agkabsat ket binagsol ti ub-ubing ti manongna iti sumagmamano a daras sa naglibas a tugotna ti inaramatna a patadem.

Intaray dagiti nagresponde a polis ti biktima iti Central Ilocos Sur District Hospital, Narvacan, Ilocos Sur ngem naiyalis iti Gabriela Silang General Hospital para iti naan-anay a pannakaagasna.

Saan a nailanad iti report no natiliw dagiti polis insayangkatda a hot pursuit operation maikontra iti suspek.#