Baro, nagbekkel

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Nagbekkel ti maysa a baro gapu iti mapapati a problema iti ayat.

Nasarakan ti bangkay ni Mark Flores y Lara, 18, taga-Cotabato ngem agnaed iti Barangay Cabittaogan ditoy nga ili a nakabitin babaen ti tali iti landok a ridaw ti garahe ti balayda idi agarup alas 6 ti bigat ti Hulio 23.

Segun iti report, naggiinom ti biktima ken tallo a kakaduana iti rabii ti Hulio 22 idi mapapati a nangipatulod ni Flores iti suicide note iti nobiana sa naggawid.

Kabigatanna, nasarakan ti bangkayna a nakabitin iti tali.

Mapapati a pinanggep ni Flores a kettelen ti biagna idi napan a tawen.#