Baro, nasukalan nga agtaktakaw iti watch repair shop

VIGAN CITY – Pati dadael a relo, takawen payen dagiti mannibrong.

Nasukalan ni Mark Antony Rafanan y Rabanal, 20, baro ken native ti Barangay Barukbok, Sta. Marcela, Apayao, Cagayan ken agdama nga agnaed iti Barangay IX, Vigan City bayat ti akto a panagtakawna iti Watch Clinic and Service Shop a masarakan iti akimbaba a kadsaaran ti public market ditoy idi agarup alas 11:50 ti rabii ti Nobiembre 21.

Bayat ti panagrekorida ni Celestino Arce y Castro, 47, naasawaan, ken duty watchman ti tiendaan, nasalamaanna ti suspek a mangkurkurimes kadagiti linaon ti kabinet ti nasao a shop ket idi tiliwenna koma, nagtaray daytoy.

Kinamat ni Arce ti suspek agingga a naipiskotna ket impanna iti police station.

Narekobre dagiti polis iti ikut ni Rafanan ti dua a matartarimaan a relo, nagduduma a sensilio iti nadumaduma a currency ken maysa a mechanical tester.#