Baro, natay iti pammagsol

SANTIAGO, Ilocos Sur.  Saanen a naidanon ti biag ni Manuel Layco, 25, baro, agmanmaneho iti traysikel ken residente iti Barangay Olo-olo ditoy, gapu iti sinagrapna nga uppat a bagsol iti likudanna.

Nainagan ti suspetsa a ni Ramil Cuaresma, 38, kalugaran ti biktima.

Iti imbestigasion ti pulis, adda iti plasa ti suspek agraman ti dua a kaduana idi simmangpet ti biktima nga adda met dua a kaduana ket maysa ti mapapati a nagkuna iti:  “tallo-tallo” a puon ti panagriri ti suspetsa ken ti biktima.

Sinakayan ti biktima ti motorsiklona sa pimmanaw. Mapapati met a napan nangala ti suspetsa iti kutsilio iti balay ti kabsatna.

Idi simmangpet ti biktima a nakalugan iti motorsiklo, mapapati nga inatake ti suspetsa sana binagsol iti namin-uppat a daras iti likud daytoy.

Naideklara a natayen ti biktima idi maidanon iti Candon General Hospital.   Simmuko met ti suspetsa iti kapitan ti barangayOlo-olo.#