Baro, peke ti kuarta a pinagbayadna ginatangna

CURRIMAO, Ilocos Norte – Maysa a lalaki ti tiniliw dagiti polis gapu ta peke ti kuarta a pinagbayadna iti ginatangna a bagas iti maysa a tienda ditoy nga ili idi malem ti Hulio 5.

Tiniliw dagiti polis ni Bryan delos Reyes, 25, baro, ken residente iti Barangay Nalasin, Paoay kalpasan a nagpulong iti polis ni Erolyn Openg, 43, naasawaan, ken akinkukua iti tienda a gimmatangan ti suspek iti bagas.

Segun iti report, idi bigat ti Hulio 1, gimmatang ni delos Reyes iti innem a kilo a bagas iti biktima ket P1,000.00 ti impasuplina.

Naduktalan ti biktima a peke ti kuarta kalpasan a nakapanaw ti suspek.

Idi agarup 9:00 ti bigat ti Hulio 4, gimmatang manen ti suspek iti bagas ket peke a P200.00 ti impasuplina.

Timmawag ti biktima iti polis ket dagusda a nagresponde ken nangtiliw ken ni delos Reyes.#