Basi revolt, narambakan

SAN ILDEFONSO – Indeklara ti gobierno municipal nga special holiday ditoy ti Setiembre 16 kas panangpaliiw iti Gungogong Basi Revolt.

Segun iti historia, nagprotesta dagiti agar-aramid iti basi idi tiempo ti Kastila gapu iti tignay ti gobierno a monopolaren ti industria ti basi, nagramaram ti protesta a nagpa-Ilocos Sur ket napasamak ti ranget iti Barangay Bongogong ditoy.

Mapapati a maysa nga Ambaristo ti nangidaulo iti daytoy a panagprotesta maikontra kadagiti Kastila.#