Basics ti sports, naiyadal kadagiti coaches, trainors

VIGAN CITY – Nagsanay dagiti coaches ken trainors mainaig iti basics ti sports kas pangrugian a programa para iti pannakapatanor ti probinsia kadagiti makabael nga atleta iti masakbayan.

Kinuna ni Coach Jim Saret a kasapulan a maisuron kadagiti ubbing ti speed, agility, quickness and athletism tapno tumanorda a nalaing iti napilida nga sport.

Agsublinto ti grupo ni Saret inton Mayo 21 tapno irugidan ti nakasagana a curriculum para kadagiti trainors ken coaches.

“Ti karigatan a paset ket ti panangkita no husto met laeng a maipakpakat dagiti isursurotayo,” kinuna ni Saret.#