Basketball team ti Ilocos Sur, mabukel

CANDON CITY – Naangay iti  Vigan ken ditoy a siudad ti dua nga aldaw a tryout kadagiti basketbolista a pagpilian iti mabukbukel a basketball team ti probinsia para iti Liga ng Basketbol ng Pilipinas.

Naangay ti tryout iti Vigan itay Abril 12 iti University of Northern Philippines gymnasium ken itay Abril 13 iti Candon City Civic Center ditoy tapno mapili dagiti mangbukel iti Ilocos Sur team.

Buklen ti walo a homegrown talent ken 6 nga import manipud iti sabali a lugar ngem adda darada a taga-Ilocos Sur ti mabukbukel a team.#