Basura a saan a napagsisina, saan a makolekta: Vigan Mayor Medina

Ni Imelda C. Rivero, PIA 1, Ilocos Sur

VIGAN CITY – Saan nga alaen ti kolektor ti basura dagiti agnaed iti siudad ti Vigan no saan a napagsisina, daytoy ti inwaragawag ni Mayor Juan Carlo Medina itay nabiit.

Kas paset ti nasamsamay a panagkolekta iti basura ditoy siudad, naiyalnag ti sumaganad a baro nga eskediul ti panagkolekta ti basura iti Vigan: Lunes, Mierkules ken Biernes – pannakakolekta ti marunot a basura; Martes, Huwebes ken Sabado – panakaala ti saan a marunot a basura.

Tunggal aldaw, mangrugi iti oras ti 4:00 ti bigat inggana’t alas 8:00 iti bigat ti panna-kakolekta ti basura kadagiti barangay iti sentro ti siudad; ken alas 9:00 ti bigat inggana’t 1:00 ti malem kadagiti barangay iti ruar ti siudad.

Nainget a nakiddaw kadagiti umili iti Vigan a no saan a mairuar ti basura iti naikeddeng nga oras ti panagkolekta, iyuray iti sumaruno nga iskediul tapno saan a maiwara iti igid ti kalsada. Mairuar laeng dagiti basura apaman a manggeg ti tokar ti trak nga umay agala.

Kinuna ni Medina a saan a makolekta dagiti saan a napag-sisina a basura. Masapul a napagsisina dagiti basura iti innem a supot. Adda supot a nailatang para ti basura a papel, basura ti hardin, basura ti kusina, plastik, landok, botelia ken nabuong a botelia ken sarming.

Maikarga iti napuskol a karton dagiti basura a nabuong a botelia ken sarming tapno saan a madunor dagiti basurero. Masapul met nga awan karga a danum dagiti botelia ken lata.

Babaen iti “composting facility” iti Vigan, maproseso nga agbalin nga abono amin a nakolekta a basura a naggapu iti kusina, hardin, tiendaan, pappapel ken karton.

Tapno mataginayon ti kinadalus ti intero a siudad, nainget nga ipatpatungpal ti gobierno ti Vigan ti Republic Act 9003.

Mangrugi ti tunggal agindeg iti Vigan ti husto a panangi-manehar ti basura iti pagtaengan,” kinuna ni Mayor Medina.

Kas sagudayen ti Kodigo ti Siudad Para iti Arubayan (City Environment Code) a pina-singkedan ti Ordinansa Bilang 4 idi 2009 (Ordinance No. 4 Series 2009), adda maipaay a dusa kadagiti umili wenno institusion a saan a sumurot iti umno a panangimanehar ti basura iti Vigan.

Para kadagiti umili a matiliwan nga aglabsing iti ordinansa ti panangimanehar ti basura iti Vigan, agmulta ti P1,000-P5,000 wenno maibalud iti 1-6 a bulan. Para kadagiti pasdek negosio, opisina ken institusion, agmulta ti P2,000 iti umuna a panaglabsing, P4,000 ti maikadua a panaglabsing, ken P6,000 ken makanselar ti business permit para iti maikatlo a panaglabsing.#