BATAD RICE TERRACES

BATAD RICE TERRACES. Tantannawagan ti maysa a tourist guide dagiti kabalbalayan iti Batad, maysa a purok iti Banaue, a naipatakder iti let-ang dagiti rice terraces (ngato). Nairaman ti Batad Rice Terraces iti listaan ti UNESCO a maysa kadagiti World Heritage Site idi 1995 gapu kadagiti pagmulaan iti pagay a natukantukad a kasla agdan. (Jasper A. Espejo)