Battulayan, baro a hepe ti polis ti Sta. Lucia

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Naimpasnekan a panagserbi babaen ti naimpusuan a panangipatungpal iti pagrebbengan ti kangrunaan a kayat nga iyimplementar ni OIC PI Rolando Battulayan iti kapulisan ti Santa Lucia, Ilocos Sur.

Ni Battulayan ti baro a COP ti kuerpo ti polisia iti daytoy nga ili kas sukat ni PSI Louie Bondoc.

Segun ken ni Battulayan, ti police visibility ti maysa kadagiti isayangkatna tapno maipakitada kadagiti umili a nakasaganada a tumulong no adda agkasapulan iti serbisioda.

Maysa pay nga ipangpangrunana ti pannakaipakat ti checkpoint ken panangmonitor kadagiti balay pagraragsakan tapno malapdan ti riribuk kadagitoy a lugar a parnuayen dagiti nakainom.

Pakainaigan iti insurhensia, kinuna ti opisial a nakikoordinardan iti 50th Infantry Brigade tapno makipartisiparda kadagiti symposium ken track-in nga ipatpatungpal ti militar.

Impalgak ni Battulayan nga itay Oktubre 25, maysa a kameng ti New People’s Army ti simmuko kadakuada.

Mangnamnama ti baro a COP a babaen iti panangipakita ti gobierno iti napintas a serbisio ken programa para iti pagimbagan dagiti umili, adu pay dagiti maallukoyda a kameng ti NPA nga agsubli iti ikub ti gobierno.