BEGNAS Festival: pinal a maangay iti Oktubre 28-30, 2008

Naitudingen ti Oktubre 28-30 a pinal a petsa a pannakaangay ti BEGNAS Festival, parambak a nairanta para kadagiti Indigenous People (IPs) manipud kadagiti tribal barangays ti 14 nga upland municipalities ditoy probinsia.

Segun kada Bokal Robert Tudayan ken provincial consultant for upland municipalities Alexander Bistoyong, naibaskag metten dagiti agbalin a paset daytoy a parambak.

Iti umuna nga aldaw, Oktubre 28, mangrugi ti BEGNAS Festival babaen ti pannakalukat dagiti booth iti trade fair a pakailakuan kadagiti agduduma a produkto dagiti IPs, sa sumaruno ti panglukat a programa a pakaitampokan ti BEGNAS ritual babaen ti Federated Tribal Council, Ilocos Sur iti panangidaulo dagiti tribal elders.

Mairugi pay iti daytoy nga aldaw ti food festival.

Iti malem,  maaramid dagiti indigenous games a pakairamanan ti ginnuyodan, innulian iti kawayan, kadangkadang, sanggol takiag ken sanggol gurong, relay iti panagisulbong ti panait iti dagum, panaglebbek, ken panagbayo iti bagas nga usar ti al-o ken alsong.

Iti karabianna, maangay ti Search for Baggak ti Daya 2008, maysa a salip ti pinnintasan ken sirib a pagsasalipan dagiti babbalasang a kameng ti tribu nga agedad iti 17-21.

Iti maikadua nga aldaw, tampok ti traditional music ensemble a pakipartisiparan dagiti upland municipalities (IP dominated).

Dagiti met siam a lowland municipalities nga addaan iti tribal barangays (non-IP dominated) a pakairamanan ti Sta. Cruz (13 tribal barangays), Candon City (4), Sta. Lucia (4), Tagudin (3), Sto. Domingo (1), Magsingal (1), San Juan (1) ken Cabugao (1) ti agsasalip iti chorale competition iti maudi nga aldaw ti parambak.

Aganay P1.5 million ti pondo nga inlatang ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano para iti parambak nga addaan iti panggep a mangitandudo ken mangpreserba iti kannawidan a kultura dagiti umili iti kabambantayan.#