Bessang Pass, mapagbalin a tourist destination

CERVANTES, Ilocos Sur -Kinuna ni Gov. Deogracias Victor Savellano a mapagbalin a tourist destination daytoy agsipud ta adu ti potensialna ken napnuan pakasaritaan.

 

Inlawlawagna a napintas a maikkan iti viewdeck ti tapaw, mapapintas ti agdan nga umuli iti Crown of Pine Tree, ken maikkan iti railings tapno safe ken agbalin a tourist friendly.

“Mabalin pay nga ikkan ditoy ti museum a pagikabilan kadagiti ramramit ken naduma-duma a nausar idi gubat,” kinunana.

Makita pay laeng iti daytoy a lugar dagiti fox holes a naglemmengan dagiti sniper ti Hapon ken adda pay laeng masarakan a buli, kapsula, mortar ken dadduma pay a pakalaglagipan iti panangsakup dagiti Hapon iti pagilian. (Danny Antalan)