BIRTHDAY CELEBRATION

BIRTHDAY CELEBRATION. Kinantaan dagiti agtuturay nga indauluan da Mayor Timoteo Cabrera ken Barangay Captain Ester Sape ken dagiti agindeg iti Barangay Cosocos, Nagbukel ni Gov. Luis “Chavit” Singson bayat ti panangpug-awna ti silaw dagiti kandela ti birthday cake. (Danny Antalan)