Tawid News Magazine

Bokasional laeng a kurso, dimo kunkuna

Salaysay ni Jose Ed. Sajonia

(Maudi iti dua a paset)

 

Adda pay am-ammomi a nagadal ti practical electricity, refrigeration servicing, ken  watch repairing. Bakunotenna dagiti rugak nga appliances sana tarimnen ken papintasen. Ilakona iti kalkalainganna a presio. Matangdanan, makaliksab pay iti ampuakenna a rakrak nga alikamen, boss-na pay ti bagbagina. Nakapaadal iti inheniero ken nurse!

Adu pay ti umarngi ti kasasaadna nga indibidual maigapu iti adal a teknikal ken bokasional. Dinaka man mapaglupos daras, ngem epektibo a pangrugian nga umagpang. Saan a magolpe ti mangkalay-at ti balligi.

Saan a mabalin a tagibassiten dagitoy a kurso ta adda met ahensia ti gobierno nasional a mangtarawidwid kadaytoy kas iti Technical Education on Skills and Development Authority (TESDA). Iyadal daytoy nga ahensia dagiti teknikal wenno bokasional a kurso a makatulong kadagiti agtutubo a maaddaan iti panggedan. Saan koma a tagibassiten dagiti a kurso nga ipapaay ti TESDA  ta ti nasken makatgedka ti mainayon a pagbiagan.

Iti saan a pannakatutop ti gobierno ti kasapulan dagiti umili  ket naisagana dagitoy a pagadalan tapno matungday wenno mangep-ep ti ikukurib ti kinakurapay a paltuaden ti kinakirang ti panggedan.

Limitado ti akomodaren ti Serbisio-Sibil  aglalo ta iti pannakaideliber ti serbisio met la ti kasapulan ita. No awan ti umdas a pundo a mangpagunay ti opisina, saanna a kasapulan ti adu a mangiturong ti programa. Adda dita dagiti nasaniit a termino: “Trimming the bureaucracy! Lean but effective workforce! Streamlining the job description! Rationalization! Devolution! No filling-up of vacancy-no  fund available! Demobilization! Mass-Lay Off!

Agriing koman ti kaaduan a Pilipino. Apay koma a kasapulanda ti skilled welder idiay Australia no di adda pateg ti short course, ala man?

Kaarigna pay ketdin ti arkos ti dibision ti diploma no idilig ti kinaadu ti estambay nga agur-uray ti tiansa a maempleo iti opisina. Awan ti pagkunaam ti laing ti Pilipino nga agpanday ti linteg (dandani maperpekto), ngem ayaunayen ta agkurang ti gatad a mangpagaraw iti plano tapno sapasap koma nga agsaknap a pakairanudan dagiti nakaturposen iti kolehio. Nakiddit ti pundo ta kaaduanna a  mayur-uray pay laeng iti mautang manipud kadagiti multi-nasional nga institusion tapno masuray ti ekonomia. Ti kadakkelan nga apag ti puonan ket iggem ti pribado a sektor, ngem narigatna pay a solbaren ti kinakurang ti panggedan ta ti akinkukua ti kinabaknang ket kaykayatna nga ibaut ti puonanna iti sabali a lugar a panglekkabanna ti dakkel a ganansia.

Adda met dagiti naisibar a  kompania a kontrolado ti turay nga akemda ti agparnuay ti rekursos para iti pannakasuray ti ekonomia, ngem nagbalinda pay a simparat ti operasionda ta saanda a produktibo.

Dayta ti gapuna nga apektado ti amin nga aspeto ti ekonomia partikular ti benneg ti panggedan a maysa kadagiti narikut nga ibirokan iti pangalay-ay ta uray  pay  dagiti maibilang a dadakkel a nasion a kas iti Amerika, Greece ken Italia ket paspasarenda met dagitoy a pakseknan/pakarikutan  ni Juan de la Cruz.#

Exit mobile version