Tawid News Magazine

Bokasional laeng a kurso, dimo kunkuna

Salaysay ni Jose Ed. Sajonia

(Umuna iti dua a paset)

 

NAIMULA iti isip ti kaaduan nga iti pannakaragpat ti uppat a tawen a kurso ket maysa nga “status symbol”  iti kagimongan. Ngem uming-inget met ita ti Serbisio Sibil a mangpakessen  ti posision ken mamagtitipon kadagiti agkakapada ti annongenna nga obra ket mapagbalin a maysa a posision.

Iti  naisayangkat a nasaknap a “Rationalization Program” ti gobierno nasional nga agpababa, adu ti naalus-os ken naruros ket dagiti “eligibles” laeng ti nagbati. Kayatna a sawen, saan unay a mangipanamnama ita ti degree program ti nasayaat nga empleo ta napili ti sistema. Agpatingga laeng iti masasao a job order ti pakastrekan ngem inton madanon ti saltek ti kontratam, mayatka man ken madika, pumatallikudka ta sumublat met nga umentra ti sabali.

Ita a bulan ti Marso, dupudop dagiti agturpos kadagiti nadumaduma a kolehio ken unibersidad a mapan agmartsa ken umawat iti diplomada iti entablado. Iti baet ti amin, ania ti agur-uray a masanguanan dagitoy a nagturpos a kasupapak ti makabibineg a kinapudno? No awan ti mastrekan, kaasitgan a kamang ti agabrod. Nakisang ti oportunidad iti mastrekan a trabaho iti pagilian. Mangnamnama dagiti nagannak ti pannakayusar ti anakda ti naadalda. Ngem agingga ita,  ti kinakirang ti panggedan pay laeng ti problema a narigat a solusionan!

Maysa koma  nga alternatibo a wagas ti pangep-ep kadaytoy a problema ket ti panagbasada iti bokasional wenno teknikal a kurso  a mabiit a maileppas.

No apay ketdi a nakirang ti agduyos kadagitoy a kurso ket daytoy ti epektibo a sungbat iti kinakisang ti panggedan? Ania la unay ti ayatenda kadagiti kurso nga adalenda iti uppat a tawen? Tapno maawaganka iti propesional? Mistro, inginir, mam, sir?

Iti kabiit ti tiempo a leppasen ti ababa a kurso, namanta walo a kurso ti leppasem iti uppat a tawen a panagkolehiom. Paggigiddanem nga isapul ket “jack of all trades” a kunadan dayta.

Adda am-ammomi a nag-maestro ngem nagbasa ti tailoring. Idi nagretiro, ti agdait ti inapirmaranna. Lumaklakay ngem mas produktibo. Gapu iti laingna nga agdait, pasaray bukel nga eskuelaan ti agpadait ti uniporme kenkuana. Napigsa ti sapulna. Pang-alawansna laengen ti pensionna.

Ti imasna, nangpili met iti katakunaynayna iti maikadua a gundaway a dumadait met. Mayat ti danggayda nga agassawa. Naballigi ti panagdaitda.

Adda pay am-ammomi a nagadu ti adalna a short courses. Ammona ti agmaneho, agmekaniko, ag-computer, aguggor iti heavy equipment kas iti buldoser, pay loader, grader, dump truck, ken back hoe. Kadarato madanon ti lay-off, saan a maikkat. Ibati latta ti boss-na gapu ta kasapulanda ti sabali nga abilidadna. Adu ti maitulongna iti opisinada ken ti boss-na isu a mailalaanda ta nausar-mapagkurrina dagiti sagbibiit nga inadalna!

(Adda tuloyna)

Exit mobile version