Tawid News Magazine

Botika ti Probinsia, awan sawirnan a maipasdek

VIGAN CITY – Awan sawirnan a maipasdek ti maysa a botika ti probinsia kalpasan nga inaprobaran ti sangguniang panlalawigan ti Executive Order No. 12 ni Gov. Deogracias Victor Savellano.

Inaprobaran ti provincial board ti nasao nga E.O. para iti pannakaipasdek ti Botika ti Probinsia a kas economic enterprise.

Iti botika ti paggapuan dagiti amin nga agas a maited kadagiti nadumaduma a district hospitals iti probinsia.

Sakbayna, dua a surat ti indanon dagiti hepe ken empleado dagiti district hospitals a nagkiddawanda ti pannakalawlawag pay dagiti banag a dida maawatan mainaig iti nasao nga economic enterprise ti probinsia.

Ngem iti naangay a dialogo, nalawlawagan dagiti hepe dagiti district hospitals, segun ken ni Bokal Jerry Lahoz.#

Exit mobile version