Boundary dispute, adda latta problema

VIGAN CITY – Awan pay ti paglawagan ti riri iti nagbeddengan ti Ilocos Sur, partikular ti Sugpon ken ti Bakun, Benguet.

Naammuan ti Tawid News nga iti naudi a dialogo dagiti pannakabagi dagiti dua a probinsia a naangay iti Benguet itay nabiit, saan a binigbig dagiti pannakabagi ti Bakun ti katulagan a pinirmaan dagiti napalabas nga opisial iti rason a saan a nakonsulta ti kaadduan dagiti residente ti nadakamat nga ili.

Napirmaan ti nasao a katulagan idi Oktubre 13, 2011.

Gapu iti daytoy, nayiskediul ti sabali manen a dialogo dagiti agtuturay inton Enero 8, 2014 iti met laeng provincial capitol ti Benguet.

Mainaig iti boundary dispute iti nagbaetan ti Sugpon ken Kibungan, kuna dagiti pannakabagi ti Ilocos Sur a positibo dagiti indikasion a masolbaren daytoy iti mabiit.#