Boundary dispute, proseso a politikal: Bokal Sanidad

VIGAN CITY – Segun iti maysa a bokal, proseso politikal ti pannakasolbar ti susik iti pagbeddengan ti Ilocos Sur ken Benguet ket no saan nga agkatunosan dagiti dua a probinsia, maikamang iti korte para iti pannakarisutna.

Impakaammo ni Bokal Pablito Sanidad, Jr., a kalpasan dagiti naangay a hearing, addan joint resolution ti sangguniang panlalawigan ti Benguet ken Ilocos Sur mainaig iti boundary dispute iti nagbaetan dagiti dua a probinsia.

Kinuna ni Sanidad nga agsipud ta proseso a politikal ti  ti boundary dispute, manamnama a paboran la ketdi dagiti kameng ti SP ti Benguet ti probinsiada idinto a paboran met dagiti kameng ti SP ti Ilocos Sur ti probinsiada.

Innayonna a ti bise gobernador ti Benguet ti mang-break iti tie ket di manamnama a paboranna ti Ilocos Sur iti daytoy nga isyo ket no kasta ti mapasamak, agkamang ti Ilocos Sur iti regular a korte tapno daytoy ti mangdesision a pinal mainaig iti nasao a kontrobersia.

Malaksid ti Bakun, adda pay boundary dispute ti Sugpon iti Kibungan ti nadakamat met laeng a probinsia.#