Breastfeeding, naipaganetget iti selebrasion ti nutrision

CANDON CITY – Naipaganetget ti kinapateg ti breastfeeding ken supplemental feeding kadagiti ubbing kas paset ti nutrition program kadagiti pagadalan ditoy.

Naisayangkat idi Hulio 20 dagiti lektiur mainaig iti prenatal ken post natal check-up, panagpasuso, nutrition counselling ken feeding program, ken adda pay naited a bitamina, libre a toothbrush ken toothpaste kadagiti ubbing iti pagadalan elementaria ti Barangay TalogtogĀ  Tamurong, ken Salvador.

Naiwayat daytoy a gannuat babaen ti panagtitinnulong ti Citizen Involvement and Services (CIS), Southern Ilocos Sur Medical Society (SISMS), Candon City Health Office ken ti City Social Welfare and Development Office.

Addaan iti tema nga ā€œIsulong ang Breastfeeding – Tama, Sapat at Eksklusiboā€, naikampania a kasayaatan pay laeng ti panagpasuso dagiti inna kadagiti annakda a maladaga ta addaan daytoy kadagiti kangrunaan a ramen a mangpaksiat kadagiti nadumaduma a sagubanit ti ubing.#