Brigada Eskwela, makalawas a maigannuat

VIGAN CITY – Maigannuat manen iti makalawas ti Brigada Eskwela sakbay ti panaglulukat ti klase ditoy probinsia.

Panggep ti Brigada Eskwela a nadalusen dagiti kuarto ken arubayan dagiti nadumaduma a pagadalan ditoy probinsia inton aglukat ti klase iti Hunio daytoy a tawen.

Marugian ti  panagdalus kadagiti kuarto ken pannakatarimaan dagiti lamisaan, tugaw ken dadduma pay a ramit-pagadalan iti makalawas kas panagsagana iti panaglukat ti klase.

Iti kallabes a tawen, kangrunaan a reklamo dagiti nagannak ti panagdalus dagiti agbasbasa iti kuartoda ken paraangan ti pagadalan iti aldaw ti panaglulukat.#