BT corn, makatulong mangpadur-as mannalon

CANDON CITY- Napintas nga imula ti BT corn gapu ta makatulong iti idudur-as ti panagbiag dagiti mannalon.

Daytoy ti impaganetget ni Sangguniang Panglalawigan Member Robert Tudayan bayat ti panangipasiarna kadagiti kameng iti media iti nasurok a maysa nga ektaria a talon a namulaan iti dandanin maapit a BT corn iti kabam-bantayan ti sitio Mindanao, Barangay Amguid ditoy.

“Kas makitayo, napintas ti panagdakkel dagitoy mulak a mais a BT, ket nupay off season ti pannakaimulada, mabalinen a maapit dagiti dadduma.  Saanak pay unay a naparigatan iti gastos ta basbassit ti nagastosko iti produksion,”  kinuna ni Tudayan kadagiti kameng ti media a pakairamanan daytoy nagsurat.

Pinasingkedan met ni  Albert Valdez, agricultural technologist iti City Agriculture Office a kadua ti grupo a simmang-at iti kabanbantayan a nasayaat nga imula ti BT corn agsipud ta naandur ken saan a nalaka a kapten dagiti sakit.

“Kas makitayo, nadalus ti puonna. Kabuteng pay ti corn borer a kapten ti BT Corn,” innayon ni Valdez. Ti corn borer ti kangrunaan a peste ti mais.

Inlawlawag ni Valdez a kadawyan a yellow met laeng ti maris ti BT Corn, kas met laeng iti ordinario a mais a mataraken ken dumakkel iti uneg ti uppat a bulan ngem ti pakaisupadianna, nadaldalus ti puonna, mabalin nga imula uray off-season ken basbassit ti magastos ta saan a kasapulan insektisidio ken pestisidio agsipud ta saan daytoy a kaptan ti insekto.

“Kas makitayo, bantay pay ti nagimulaak ket napintas latta ti panagdakkelda,”  kinuna pay ni Tudayan.

Kinuna ti bokal a saan a problema ti marketingna ta mabalin a gatangen daytoy ti provincial government wenno isuna a mismon ti mangilako iti daytoy a produkto.#