Budget ti gobierno municipal ti Cabugao, saan a naaprobaran

CABUGAO, Ilocos Sur – Napaay ti sangguniang bayan  ditoy nga ili a nangaprobar ti badietna para iti tawen 2014 iti baet a maysa nga espesial a session ti naangay gapu laeng iti daytoy.

Saan a naaprobaran ti P88.5 million annual budget ti gobierno munisipal agsipud ta saan a naileppas a natratar dagiti sumagmamano a nainayon iti badiet iti special session a nagpaayan a presiding officer ni Konsehal Danny Gazmen.

Karaman dagiti di naileppas a natratar a mainayon iti annual budget ti terminal leave benefits da dati a mayor Diocaesar Suero ken ni nagretiro nga LCR Officer Linda Gazmen.

Manamnama a maaprobaran ti badiet iti regular session inton Enero 6, 2014.#