Bus, pinuoran 2 lallaki

CANDON CITY –  Maysa a bus ti naireport iti polis a pinuoran ti dua a lallaki iti mismo a terminalna iti Barangay Oaig Daya, Candon City idi rabii ti Enero 14.

Segun iti report, isagsagana ni Franklin Aguilar, 36, konduktor ti nasao a bus, ken residente iti Barangay Sinapangan, San Juan, La Union, ti pagturoganna iti uneg ti bus idi immuneg ti dua a lalaki ket imballaagda a mairaman a mauram no saan a bumaba.

Kalpasan ti sumagmamano a minuto kalpasan ti ibababa ni Aguilar, nakitana laengen a gimmil-ayab ti bus.

Sabali pay a di nainaganan a saksi ti nagkuna a lima amin dagiti suspek, dua ti nagturong iti asideg ti sari-sari store iti terminal idinto a tallo ti immasideg iti bus ket dua ti immuli.

Naglibas dagiti suspek iti daya a direksion kalpasan ti panangpuorda iti bus.

Madama ti panagpalutpot ti polis no ania ti motibo ti pannakapuor ti bus.#