Butos para gobernador napagsisinnukat

STA. MARIA, Ilocos Sur – Iti sanguanan dagiti alegasion ti iregularidad iti eleksion itay Mayo 14, inannugot ti municipal election officer ditoy a napagsisinnukatda ti butos da gubernatorial candidates Deogracias Victor Savellano ken ni Efren Rafanan ngem kinunana nga honest mistake ti napasamak.

Iti interbio kenkuana ni Jun Ramos iti DWRS, inkalintegan ni Raquel Purisima, acting municipal election officer ditoy, a saan a naigagara ti napasamak gapu iti bannog ken stress a nagpasaranda bayat ti panagbubutos.

Nasukalan ti nasao a biddut kalpasan a naduktalan ni Comelec provincial election officer Joel Gines nga ad-adu ti bilang dagiti butos ngem dagiti botante nga aktual a nagbutos iti daytoy nga ili.

“No pagtitiponen ti butos dagitoy tallo a para gobernador, dagiti nagbutos laeng simmobran iti nasurok a sangaribu a butos,” kinuna ni Gines ken ni Ramos iti sabali nga interbiona iti nasao nga opisial.

Ngem iti kadagupan dagiti butos a naggapu iti PBC iti 32 nga ili ken 2 a siudad iti probinsia a naiggaman ti Tawid News Magasin, 13,989 dagiti nabilang a butos idinto a 13,945 laeng ti aktual a bilang dagiti nagbutos iti daytoy nga ili.

Naduktalan a ti 2,781 a butos a para ken Dip. Eric Singson ket naipan a butos ni Rafanan idinto a ti 1,703 a butos daytoy, naipan ken ni Savellano a nakabutos iti 1,655.

Iti panangbilang ti provincial board of canvassers iti certificates of canvass ti nasao nga ili, nakagun-od ni Rafanan iti 8,108 a butos idinto a 5,858 a butos ken ni Savellano wenno iti diperensia a 2,250.

Kalpasan ti pannakaduktal ti biddut, agbalin laengen a 7,030 ti butos ni Rafanan ken 5,810 a butos ni Savellano wenno iti diperensia a 1,220 a butos.

Kabayatanna, kinuna ni provincial election officer Joel Gines a yantangay naiproklamar metten a nangabak ni Savellano kas gobernador, mangipila dagiti municipal board of canvassers iti memorandum iti Commission En Banc a maiturong ken ni Commissioner in Charge Romeo Brawner a mangdagup manen kadagiti butos tapno makorihir ti biddutda ket agparang ti husto a nabutos dagiti dua a nagkandidato para iti kinagobernador.

Inannugot ni Gines nga adda legal a liability ti municipal board of canvassers gapu iti nasao a biddut no mapaneknekan nga inggagarada nga inaramid.

“Ngem ti depensada (metten), biddut laeng ti panagtabulateda ta makita met dagiti ebidensia, ket dependento met iti panangapresiar ti korte no talaga nga honest mistake wenno intentional,” kinuna ni Gines.