Tawid News Magazine

Buyag 2007, intampokna kannawidan a sala ti Bago

LIDLIDDA, Ilocos Sur – Naitandudo iti Buyag 2007 ti Salip iti panagaramid iti tapuy ken kadagiti kannawidan a sala ti Bago iti daytoy nga ili.

Kinuna ni Mayor Jessus Sagay a naisayangkat dagitoy a pasalip kas tampok ti Buyag 2007 tinawen a parambak ditoy a naangay itay Enero 5-6 .

Kinuna ti mayor a kangrunaan a nagsasalipan dagiti nadumaduma a barangay ken pagadalan ditoy iti panagsala iti tadek, daing, sayaw, lablabbaan, tallibeng ken dadduma pay a kannawidan a sala ti Bago ken salip iti panagaramid iti tapuy wenno rice wine ken patupat.

Naadaw ti Buyag iti maysa a pasamak no sadino a ti maysa nga ubing a maitikleb, ket bangonen ti dadakkelna sana ipukkaw ti Buyag-Buyag!

Iti daytoy a parambak, agsasala dagiti umili ken agtutubo babaen ti aweng ti gansa, kawayan a naaramid a musical instrument, kayo ken dadduma pay.

Iti interbio ken ni Sagay, kinunana a kas maysa a munisipalidad iti gingginget iti banbantay ti Ilocos Sur, kayatda met a tumakder daytoy manipud iti kinarigat ket bumangonda a maipagpannakel ken nadur-as nga ili.

Exit mobile version