Calamity fund, maaramaten dagiti barangay captain

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Kinuna ni Mayor Alrico Favis a maaramaten dagiti barangay captains ti pundoda iti kalamidad ta naideklaran nga state of calamity daytoy nga ili gapu iti sinagrapna a didigra m

Naammuan a sangapulo ket pito a barangay ti nagsagrap iti layus a pinataud ti Bagyo Maring a nakaapektaran ti 2,927 a pamilia.

Immuna a nagiwaras ti gobierno probinsial iti relief goods iti 200 a pamilia iti Barangay San Basilio ken 220 pamilia iti Barangay San Vicente maigapu ken ni Bagyo Maring.

Kinuna ni Favis nga agtultuloy ti panagiwarasda iti relief goods kadagiti barangay a di pay naipaayan iti tulong.

Nakaiwaras metten ti lokal a gobierno iti relief goods iti 1,219 a pamilia iti Barangay Poro, 10 a pamilia iti Barangay Miramar, 38 a pamilia iti Barangay Bagar, ken 215 pamilia iti Barangay Alangan.

Kinuna ni Favis a timmulong a nagibunong ti Pag-ibig iti relief goods sadiay Barangay San Clemente ken Barangay San Julian.#