Canadian consultant, dinayawna kinaorganisado ti Vigan

VIGAN CITY – Dinayaw ti maysa a Canadian consultant ti kinadalus ken kinaorganisado daytoy a siudad.

Kinuna ni Robert "Bob" Breeze, impatulod ti Canadian Executive Service  Organization (CESO) a dayawenna ti panangimaton ti city government iti pannakapapintas ti Vigan kas Heritage City.

Segun ken ni Mayor Eva Marie S. Medina, dinayaw ni Breeze ti nadaras a pannakaited kenkuana dagiti dokumento a kiddawenna, saan a kas kadagiti napananna a sabali a lugar nga adu ti rigat daytoy a makipatang kadagiti local chief executive mainaig kadagiti kasapulanna.

Maysa a development agency ti CESO a mangted iti bulontario a technical  assistance kadagiti nadumaduma a nasion. Ditoy pagilian, ti Vigan ti kaunaan nga asistiran ti nadakamat nga ahensia.

Kas pannakabagi ti CESO, tumulong ni Breeze iti pannakaaramid ti comprehensive environment plan ti  siudad babaen ti panaggianna ditoy iti uneg ti maysa a bulan.

Kinunana nga awan ti adu nga environmental problems iti Vigan ket daytoy ti rumbeng a mentenaren ti siudad para iti masakbayan.

Maysa ti makita ni Breeze a rumbeng nga aywanan ti gobierno ti siudad ti solidwaste management segregation ken coastal erosion.

Kalpasan ti  pannakaaramid ti comprehensive environment plan, agawid ti consultant sadiay Canada nga imetna ti nadakamat a plano ket kalpasan ti tallo aginggana iti uppat a bulan, agsubli ditoy para iti mabalin a pannakaiwayat ti nasao a plano.

Kadua ti CESO ti city environment and natural resources office  ken University of Northern Philiipiines iti pannakaaramid ti comprehensive plan.

Kinuna ni Glenn Concepcion, CENR officer, City Environment Office nga adu dagiti napipintas a suhestion ni Breeze para iti pannakaaywan ti aglawlaw ket maysa ditoy ti epektibo a solid waste management.#