Canadian Medical Mission, naisayangkat

VIGAN CITY – Nangisayangkat ti grupo dagiti doktor manipud Canada iti medical mission itay nabiit.

Nagiwayat dagiti doktor kadagiti operasion kadagiti bukol iti ulo, tengnged, lapayag, agong, ngipen ken dadduma pay a paset ti bagi dagiti pasiente.

Naigiddan met iti medical mission ti pannakaipaay ti libre a konsultasion ken agas iti Gabriela Silang General Hospital.

Segun ken ni Bokal Jerry Singson, naisayangkat ti medical mission babaen ti panangitandudo ti gobierno probinsial nga idauluan ni Gov. Luis “Chavit” Singson, ti GSGH, ken iti panangurnos ti JCS Foundation.

Agdagup iti nakurang a tallopulo dagiti doktor ken narses a nakipartisipar iti nasao a medical mission.#