Candon City jail, naikkan bentilador

CANDON CITY – Uppat a bentilador ti inted ni Mayor Allen Singson nga aramaten iti pagbaludan ditoy.

Naiyawat  ken ni J/Insp. Jerry Palalay dagiti bentilador babaen ti kiddaw dagiti agtuturay ti nasao a pagbaludan.

“Pangur-urayan ti panakaipatakder ti gender sensitive a pagbaludan, nangikalikagumkami ken ni Mayor Allen Singson iti electric fan  tapno malukayan met ti anges dagiti kakailiantayo nga adda iti uneg iti rehas,” kinuna ni Insp. Palalay.

Adda ginatang ti city government a lote a pagpatakderan iti nalawlawa a pagbaludan, ngem yur-uray pay laeng iti pagbaludan ditoy ti pondo para iti konstruksion ti pasdek.#