Caoayan Barangay Fire Brigade, kampeon iti Regional Fire Brigade Olympics

CAOAYAN, Ilocos Sur – Ti Caoayan Barangay Fire Brigade ti nangiyalat iti kampeonato iti Regional Fire Brigade Olympics a naangay iti La Union itay nabiit.

Kinuna ni Municipal Fire Marshall ti Caoayan Edgar Quilana a nangabak ti brigada gapu iti napintas a koordinasion, panagkikinnamayyet ken kinadaras dagiti kameng a simmurot iti instructions iti daytoy kaunaan a pasalip nga inyussuat ti Bureau of Fire Protection.

Tallo nga events ti nakisalipan ti brigada a pakaibilangan ti busted hose replacement, hose relay, ken bucket relay no kasano a naiwayat ti balde-balde system.

Malaksid iti plake, inyawid pay ti grupo a binukel ti sangapulo a kameng ti P15,000.00 cash prize.

Kas kampeon iti regional level, sagsaganaanen ti CBFP ti pannakisalipna iti nasional a pasalip a pakipartisiparan amin a nangabak iti regional level.#