Caoayan, naalanan bingayna iti RA 7171

CAOAYAN – Naawaten daytoy a munisipio ti bingayna iti excise tax ti tabako kas intuding ti R.A. 7171.

Kinuna ni Mayor Germie Singson-Goulart a naawatdan nga interemente ti bingay ti munisipio iti R.A. 7171 agsipud ta na-justifyda ti pakausaran ti pondo.

Segun ken ni Goulart, adda inted ti Department of Budget Management a menu a pagpilian ket inyannatupda ti pakausaran ti pondo isu nga awan ti problema ket naited amin a share ti munisipio iti RA 7171.

Nakaawat ti munisipio iti nasurok P15 million a bingayna iti RA 7171 ket kadakkelan iti budget ti pannakaipatakder iti rangtay a pakabenepisiaran ti Barangay Manangat, Caparacadan ken Quitiquit.

Kinuna ni Goulart a naiprograma pay dagiti farm to market roads tapno makapagsisilpo dagiti nadumaduma a barangay ditoy nga ili.#