CARAMOAN ISLANDS

CARAMOAN ISLANDS. Puraw a kadaratan, natalna a danum, purpuro a naibatek iti kabaybayan, sumagmamano laeng dagitoy ti pangawis ti Caramoan Islands kadagiti turista nga agtarigagay a mangpalabas iti bakasionna nga adayo iti makasusungeg a busina, ken nangisit nga asuk manipud kadagiti agsasallupang a sasakayan nga agas-assisaw iti natapok ken napudot a kalsada iti naarimbangaw a siudad. Gapu iti natural a kinapintasna, ti Caramoan Islands ti paborito a pagshootingan dagiti producers ti reality-TV series a “The Survivor”. (Salvador A. Espejo)