Tawid News Magazine

CARBO PAINTING COMPETITION

CARBO PAINTING COMPETITION. Madama ti finishing touches nga ikabkabil daytoy pintor iti pinintaanna a nuang tapno ad-adda pay a maipasagepsepna ti mensahena a mangitag-ay iti Vigan kas maysa a siudad a mangsalsalimetmet iti historia ken kulturana. Naiparada dagiti nuang a napinturaan iti aglawlaw ti Plaza Salcedo idi malem ti Abril 30. (Rinetrato ni Salvador A. Espejo)

CARBO PAINTING COMPETITION. Madama ti finishing touches nga ikabkabil daytoy pintor iti pinintaanna a nuang tapno ad-adda pay a maipasagepsepna ti mensahena a mangitag-ay iti Vigan kas maysa a siudad a mangsalsalimetmet iti historia ken kulturana. Naiparada dagiti nuang a napinturaan iti aglawlaw ti Plaza Salcedo idi malem ti Abril 30. (Rinetrato ni Salvador A. Espejo)

Exit mobile version