Career Service Pencil and paper test, angayen ti CSC

VIGAN CITY – Impalagip ti Civil Service Commission a deadline ti panagisubmite iti aplikasion iti 2014 Civil Service Exam para iti Paper and Pencil Test inton Pebrero 20, 2014.

Maysa ti Vigan City kadagiti sumagmamano a siudad a pakaangayan ti eksamen inton Abril 6.

Nabingay ti 2014 Civil Service Exam iti Career Service Professional Examination ken Career Service Sub-Professional Examination for the Paper and Pencil Test (CSE-PPT).

Adda examination fee a P500.00 a bayadan dagiti aplikante iti nasao nga eksamen.

Maisaysayangkat ti eksamen iti tunggal tawen tapno adda maipasdek a listaan dagiti eligibles a pakaitedan iti sertipikasion ken ken appointment para kadagiti first level positions iti serbisio sibil no la ketdi awan dagiti eligibles a makapatar kadagiti kualipikasion ken kasapulan dagiti puesto.#