Footer

Archive | Food

Ti tagapulot iti kultura ni Ilokano (Maudi iti dua a paset)

Tagapulot kontra puraw nga asukar Ti tagapulot ket napno kadagiti mineral nga adda iti unas kas ti calcium, phosphorous, iron, potassium ken sodium. Segun kadagiti panagsukisok a naisayangkat iti kallabes, natakuatan nga awan ti calorie ti puraw nga asukar. Tapno  masigurado ti kalidad ti tagapulot a mapan iti Asia, Europe ken North America, nagaramid dagiti […]

Continue Reading

Ti tagapulot iti kultura ni Ilokano (Umuna iti dua a paset)

Agsubli manen ti panagayat iti tagapulot, nupay adu latta met dagiti pada nga Ilokano a saan a makalipat a gumatang iti tagapulot ta daytoy ti kaimasan a pagkalti iti tugi wenno kamotit ken pangluto iti bukayo a niog. Iti biangmi, naim-imas nga amang dagitoy a taraon no tagapulot ti pangpasam-it. Tagapulot iti kultura ni Ilokano […]

Continue Reading