Footer

Archive | Food

SIKRETO NG WASTONG NUTRISYON PARA KAY LOLO AT LOLA: Ano nga ba?

Ang mga lolo at lola ang bida sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week o Linggo ng mga nakatatanda tuwing unang linggo ng Oktubre (Oktubre 1-7) na pinapagtibay ng Presidential Proclamation No. 470. Ang taunang pagdiriwang ay naglalayong mabigyang diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga nakatatanda sa pagbuo ng komunidad, gayundin ang pagtaas ng kamalayan, […]

Continue Reading

Salt and senior diet

Many people eat too much salt (sodium). Most of the salt comes from eating processed foods (75%), or adding salt to food while cooking and using the salt shaker at meals (5% to 10%). On average, the more salt a person eats, the higher his or her blood pressure. Eating less salt is an important […]

Continue Reading

Crack the nuts!

While caught up in traffic on a bus, a man steps up with a pail at hand. He opens the pail and the aroma of the food he sells diffuses as he passes asking each passenger “Mani, mani kayo dyan?” In the streets, stalls tempt each passerby to peep and whiff the chili, adobo and […]

Continue Reading

Ti tagapulot iti kultura ni Ilokano (Maudi iti dua a paset)

Tagapulot kontra puraw nga asukar Ti tagapulot ket napno kadagiti mineral nga adda iti unas kas ti calcium, phosphorous, iron, potassium ken sodium. Segun kadagiti panagsukisok a naisayangkat iti kallabes, natakuatan nga awan ti calorie ti puraw nga asukar. Tapno  masigurado ti kalidad ti tagapulot a mapan iti Asia, Europe ken North America, nagaramid dagiti […]

Continue Reading

Ti tagapulot iti kultura ni Ilokano (Umuna iti dua a paset)

Agsubli manen ti panagayat iti tagapulot, nupay adu latta met dagiti pada nga Ilokano a saan a makalipat a gumatang iti tagapulot ta daytoy ti kaimasan a pagkalti iti tugi wenno kamotit ken pangluto iti bukayo a niog. Iti biangmi, naim-imas nga amang dagitoy a taraon no tagapulot ti pangpasam-it. Tagapulot iti kultura ni Ilokano […]

Continue Reading