Footer

Archive | Ilocano Language

KWF statement on the harmonization of orthographies of Filipino languages

The Komisyon sa Wikang Filipino released a statement in response to the controversy surrounding the launch of the Ortograpiya ti Pagsasao nga Ilokano 2018 which many Ilokano writers’ groups and other advocates of the Ilokano language are protesting for its deviation from the existing orthography being used by the Ilokano writers and experts. In the […]

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-35 a Paset)

Ania ti aramidem no maipasungalngalka iti impromptu a diskurso? Dagitoy ti kangrunaan nga aramidem: 1. Mentally alert 2. Ti mensahe wenno kangrunaan nga ibaga 3. Ti taray ti lengguahe wenno panagsao a kas maibagay iti kapanunotan ken tungtongan wenno mensahe. 1. Mentally alert. Relaks. Siempre, no addaka iti maysa a dakkel a tallaong ket madama […]

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-33 a Paset)

Kas pagarigan koma ta adda saanmo a kinayat iti maysa a tao, nasken  ngarud a makisaoka ket ibagam dayta a saanmo a kayat. Isawangmo iti naalumamay, pagtungtonganyo a nasayaat ti rumbeng nga inkay aramiden  tapno masabat ti kapkapnekan a solusion no di man kaipapanan a rumbeng nga agpaay kadayta. (more…)

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-32 a Paset)

NASAMAY ti pannakisao no addaan iti pokus ken interes dagiti agtutungtong. Pokus. Maymaysa ti imatangda. Awan daydiay adayo ti panunotna iti tungtongan. Saan a kasali no kasdiay. No kuna a pokus, nakakonekta ti agsasao ken ti dumdumngeg iti maymaysa a topiko nga inda  pagsasaritaan. Interesado ti tunggal maysa a dumngeg, agsao, agited ken umawat iti […]

Continue Reading

Ti Arte ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-31 a Paset)

No nasamay a kuna, daytay saan a mapilpilitan laeng a pannakisao wenno saan a daytay makisasao nga awan  met umno a turongen ti sasawenna wenno kaipapanan ti ibagbagana. Nasamay no adda dagiti wagas, no di man agpang a saaden iti pannakisao. (more…)

Continue Reading

Ti Arte Ti Komunikasion Ilokano 101 (Maika-29 a paset)

KUMPAS iti kannigid ken kannawan, kumpas a pangato ken pababa, kumpas a patag-ay. Ngem, saan a daytay kumpas nga overacting no di tay kumpas a kasapulan no adda balikas a nadagsen wenno  nasken nga iyunay-unay. Kas no “lumabantayo!”, baliksen a  nakangato ti nalukot a gemgem. Emphasize by means of action. (more…)

Continue Reading