Footer

Archive | Literatura

Palagip ti nakaparsuaan ti napaut a nepnep iti pagilian (MAUDI A PASET)

Dakkel ti ganansia dagiti bukatot a negosiante ken agtultuloy ti panangsabidongda ti angin gapu kadagiti adu a makina ken coal plants nga agipugpug-aw kadagiti makasabidong iti angin. Awan-ressat ti panagpukan dagiti illegal loggers kadagiti adu a kayo a namagbalin a kalbo dagiti nalawa a kabambantayan ken kabakiran.Saan met nga agsarday dagiti illegal a panagminas ken […]

Continue Reading

Sir Jaybert (Maudi a paset)

Inunormi ti agpasentro nga aspaltado a kalsada a sobsobra dagiti bagon a nagbunag kadagiti blacksand, dua tawenen ti napalabas. Permi a maitaytayokak iti agadiwara a banglona. Nasurok a sangapulo minuto ti biahemi, awan ngata ti magudilak? dayta ketdin ti nagay-ayam iti utekko. “Saanka unay nga agpalikud, a,” kinunak idi nakaruarkamin iti pagadalan. Inikkatko metten dayta […]

Continue Reading

Ni Ester, ni Sabas, ken ni Gina Lou (Maudi a paset)

SIMMANGPET ni Manong Sabas kalpasan ti makabulan. Inalistuan ni Manang Ester ti nagdigos kalpasan a nakapangrabiida ken makainnaw. “Appow, naglasbangen ni baket!”  inyisem ni Manong Sabas idi addadan iti kuarto. “Siempre, tapno dinak isukat, lakay.” Tinugkik ni Manang Ester ti siket ti asawana. Nakita ni Manang Ester ti ilalabbaga ti rupa ti lakayna. Inawid met […]

Continue Reading

Palagip ti nakaparsuaan ti napaut a nepnep iti pagilian (Umuna a paset)

NASKEN nga agtignay ti gobierno ken pribado a sektor tapno mapalag-an ti bales ti nadadael a nakaparsuaan kalpasan ti panaglak-am ti pagilian iti napigsa ken napaut a tudo itay Agosto 2018 a nagpataud iti nakaro a layus ken panagrissuod ti daga a nanggubuay iti nakaro a didigra. Uray no awan ti napigsa a bagyo iti […]

Continue Reading

Sir Jaybert (Maikatlo a paset)

Kinapudnona, namimpinsan a nagnadnad ti riknak a nalaka nga agpungtot kadagiti buong ti ulo nga ubbingmi. Inspiradoak iti inaldaw. Kinunkunak iti isipko nga awatek ti galad dagiti ubbingmi. Siak met la ti agsagaba no managpupungtotak. Ay, kasanon ti riknak no nasapaak a mahayblad? “Makakadlaw na nikaw, sir. Kefyafya na mutung mu nga kaggagaw. Inaya kana […]

Continue Reading

Ni Ester, ni Sabas, ken ni Gina Lou (Maikadua a paset)

Adda iti kasta a kasasaad idi sumangpet ni Gina Lou a naggapu iti eskuela. Sinabat ni Manang Ester ket inarakupna iti nairut banag a ngimmatuan ti kiday ti balasang. Kadawyan ngamin ni Gina Lou ti agmano no sumangpet daytoy ngem saan nga arakupen ti inana. “Apay, Inang?” dinamagna. Nagwingiwing ni Manang Ester. Pinerrengna ti anakna. […]

Continue Reading

Sir Jaybert (Maikadua a paset)

Agkulibagtong, kunak gayam itay. Wen, talaga a diak patien dayta aglalo no kunaenda a nabuyogan iti napudno nga ayat. Panagkulibagtong ti rikna no kasta nga umbiendak dagiti ampiang, mabalin pay. Ngem awan ti kabuyogna a panangipateg. Normal a panagkulibagtong ti rikna. Kas iti kinanormal ti panagalipaga ti rikna ti babai ken lalaki no agdennes ti […]

Continue Reading

Ni Ester, ni Sabas, ken ni Gina Lou (Umuna a paset)

AGPRITPRITO iti tilapia ni Manang Ester Nasoto ngem sangkataliawna ni Manong Sabas Mierkoles a nakailad iti butaka iti salas. Nakadisso ti kapena iti lamesita iti abayna. Nailansa ngamin ti panagkita ti maikadua nga asawana ken ni Gina Lou nga anakda ken daydi Loreto Nasoto. Madama nga agsagsagaysay ti balasang iti sango ti dakkel a sarming […]

Continue Reading

Tribu ni Cain (MAUDI A PASET)

Ulimek ti insungbat ti alkalde kadagiti annakna. Kaipapanan ti dina maibuksilan nga iyaanamongna. Ta uray nasakit ti nakemna ti panagsasagangalda nga agkakadara, isuda ngaruden nga adda iti poder ti rumukma? Nungka! Pudno, utangna ken ni Elmer ti panangabakna a mayor iti kallabes nga eleksion. Agsipud ta nagsanud iti kandidatorana, ket, saan a nabingay ti botosda. […]

Continue Reading

Sir Jaybert (Umuna a paset)

“SAANAKTO a paikasar kenka…” Naalimpayengak ken di makapamati iti dayta nga insawang ni Joelyn idi agpatangkami iti SSG (Supreme Student Governement) office a paggigianak no maminsan. Kas adviser, akemko ti mangkita iti turongen ti organisasion. No maminsan, kunak, ta saan nga inaldaw. Kaaduanna nga iti opisinami a mannursuro ti pagtalinaedak no awan ti klasek. Apaguni […]

Continue Reading