Dua a daniw

Dua a daniw

Adayo kadin ti masakbayan a sapsapulek Nanginan ti lana a saksakduek? Adda ngata pay katukad ti binting Listaan, gagatangen nga atiddog?