Piman, Pilipins!

Piman, Pilipins!

NAPATEG la unay ti botostayo, ‘mare. Nabayagen nga ammotayo dayta. Uray maymaysa a makuna, nabileg daytoy a mangbalbaliw iti taray ti pagilian. Kabaelanna a tippuogen dagiti didiosen no adda panagkaykaysa. Isu ngarud nga uray kasano… Read more »

Ulan-Dagitab

Halos araw-araw kung tipunin ng dibdib ng langit ang sumisilakbong alyenasyon ng bakal na mundo; halos gabi-gabi’y nais niyang pakawalan ang mga pumailanlang na tibok ng puso at hininga na mula sa bunganga ng mga… Read more »

Panagyaman iti ayat ti maysa nga ina

Ni nanangko ay-ayatennak/ ub-ubbaennak no masakitak/ barukongnak pagsadsadagak/ ta kayatna nga agbiagak/ Naragsak ti aldaw ni nanangko/ Nayanak iti bulan ti Mayo/ Panaglalangto ti kaykayo ken sabsabong nga adu… Tunggal Mayo a panangrambak ti sangalubongan… Read more »

Panagannad iti ginggined

NAGAMAK dagiti Pilipino kadagiti nagsasaruno a napigsa a ginggined iti nagduduma a paset ti pagilian. Iti las-ud ti tallo nga aldaw, nagsasaruno a nagginggined sadiay Zambales ken Pampanga iti Luzon idi Abril 22, 2019; sadiay… Read more »