Footer

Archive | Salaysay

Palagip ti nakaparsuaan ti napaut a nepnep iti pagilian (MAUDI A PASET)

Dakkel ti ganansia dagiti bukatot a negosiante ken agtultuloy ti panangsabidongda ti angin gapu kadagiti adu a makina ken coal plants nga agipugpug-aw kadagiti makasabidong iti angin. Awan-ressat ti panagpukan dagiti illegal loggers kadagiti adu a kayo a namagbalin a kalbo dagiti nalawa a kabambantayan ken kabakiran.Saan met nga agsarday dagiti illegal a panagminas ken […]

Continue Reading

Palagip ti nakaparsuaan ti napaut a nepnep iti pagilian (Umuna a paset)

NASKEN nga agtignay ti gobierno ken pribado a sektor tapno mapalag-an ti bales ti nadadael a nakaparsuaan kalpasan ti panaglak-am ti pagilian iti napigsa ken napaut a tudo itay Agosto 2018 a nagpataud iti nakaro a layus ken panagrissuod ti daga a nanggubuay iti nakaro a didigra. Uray no awan ti napigsa a bagyo iti […]

Continue Reading

Panirigan: Banniit ti utang (Maudi a paset)

Ti nars, ti kakaruan unay a nabaybay-an a professional iti agdama, iti laksid a tinawen a narway dagiti aggreduar itoy. Maymaysa laeng met iti motibo itoy no apay nga aduda iti agbasa itoy, ti makapagtrabaho iti ballasiw taaw, tapno dakdakkel iti mateggedan ket maiyaon ti pamilia iti nairut a panaganges. Adun a sinurat ti maipapan […]

Continue Reading

Panirigan: Banniit ti utang (Umuna a paset)

Ti umalut-ot ken pannakawayawaya iti pinansial a pagbaludan ket maibilang a maysa kadagiti karirigatan a solbaren. Ta ngamin, sa la mariknan ti kammet ti gamat no daytoyen ket addakan nga agtungtunglab iti gayunggayong. No saanka nga eksperto, nakurang wenno awan a pulos ti pamalpalatpatam iti panangaywan iti mateggedan wenno awananka iti ammo maipapan iti financial […]

Continue Reading

PANIRIGAN: Tungtongan barberia

Napanak nagpakurtar iti sukik a barbero. Kada tallo a bulan nga agpukis datao, ta nabayag met nga umatiddog ti buok, lalo ket pukis a kisap, a dandani kalbo. Menos siampo. Tallon a dekada ti sukik a barbero. Naparato. Nalaing a sumao, nalaing nga agistoria kabayatan nga agpukpukis. Nalaing pay nga agpakatawa. Kunana man, a sabali […]

Continue Reading

Ania pay ti kayat a paneknekan ni Manny Pacquiao?

NAGSAYAAT a pabuya ken apagapaman a liwliwa dagiti Pilipino kabayatan ti nakaro a panagsagaba gapu iti rumigrigat a panagbiag ken nagduduma a problema ti pagilian. Nagsardeng iti apagapam dagiti adu a Pilipino kadagiti inaldaw a trabaho ken pakakumikomanda ket nagkaykaysada a nagbuya iti laban ti “People’s Champ.” Nagragsak dagiti umili iti panangpatumba ni Senator Boxer […]

Continue Reading

Fake news ken social media (Maudi a paset)

Nabiit pay, a kas napaliiw, iti pannakaadda dagiti trolls a DDS ken Dilawan, sabali laeng dagiti sutil ken miron nga agpalpalned iti oras wenno dayta a banag ti inda pagragsakan ta kanyakanya laeng met a, iti pagtaudan iti isem wenno rungiit. Itoy a kaso, napinget nga agrinnibal ti DDS (Davao Death Squad?) kontra ti Dilawan […]

Continue Reading

Ti biddut a nangibungat’ misuot

Ti kuna dagiti economic managers, ti bulan ti Mayo agbaawton ti panagbaba ti balor piso, ngem iti katengngan ti Hunio, ad-adda ketdi a bimmaba daytoy, a nagbalinen a nasurok a 53 pesos katukad ti maysa a doliar. Ne, apayen? Ti panagbiddut iti panangsaluad ti panagbaba ti balor ti piso ket mangibunga met iti narikut a […]

Continue Reading

Fake news ken social media (Umuna a paset)

Iti agdama, a panawen ti rinnimbaw ken sinnapawan kadagiti social media ken fake news websites, maar-aramaten ti fake news a kas istratehia a mangiduron ti ingpen babaen iti pananglayus kadagiti damag nga awan kinapudnona wenno parnuay ti alikuteg a panunot, binaliwan dagiti dadduma a paset ti pudpudno a damag tapno umayon iti panggep. Ngem ti […]

Continue Reading

Pannakaisubli ti patangan ti kappia iti nagbaetan ti gobierno ken rebelde a komunista

AGBALLIGI koman ti saritaan ti kappia iti nagbaetan ti Government of the Republic of the Philippines (GRP) ken Communist Party of the Philippines – National Democratic Front (CPP NDF) tapno maisardengen dagiti panagraranget iti nagbaetan dagiti tropa ti gobierno ken New People’s Army (NPA) ket magun-oden ti mataginayon a kappia iti Pilipinas. Dayta ti tartarigagayan […]

Continue Reading