Footer

Archive | Salaysay

Debosion ken ni Santo Cristo Milagroso

Salaysay ni Eden A. Alviar MAYSA kadagiti kangrunaan a narelihiosuan a piesta iti Amianan a Luzon nangruna iti Arkidiosesis ti Nueva Segovia (Ilocos Sur) ket ti Piesta ni Santo Cristo Milagroso a tinawen a maramrambakan. Nangayed a ramrambakan dagiti deboto ni Santo Cristo Milagroso wenno Apo Lakay ti piestana sadiay Sinait, Ilocos Sur ken Vigan […]

Continue Reading

URAY ITI LET-ANG TI TRAHEDIA, MABUKEL TI AYAT

Salaysay ni Salvador A. Espejo Adu dagiti gagayyem ngem manmano daytay maibilang a pudpudno a gayyem. Saanmo a makita daytoy a gayyemmo iti sibaymo bayat ti kaaddam iti tapaw ti balligi wenno iti let-ang ti nam-ay. Dimo makita daytoy iti sirkulo dagiti gagayyemmo kadagiti pasken, parambak ken ragragsak. Ngem iti tiempo a kasapulam ti tulong […]

Continue Reading

TI QUIRINO, ILOCOS SUR IDI DEKADA 1960

Sinurat ni Salvador A. Espejo (Maysa daytoy kadagiti maur-urnos a mailibro a salaysay ti nagsurat) Idi ngalay ti 1960s, manipud iti Cervantes, daga ken kabatuan ti dalan nga agturong iti Quirino (Angaki idi), Ilocos Sur. Pammaneknek a nabaybay-an daytoy nga upland municipality a kas met kadagiti dadduma nga ili iti ginget ti bambantay. Gapu iti […]

Continue Reading

Ilocos Sur, Ilocos Norte sinelebraranda Maika-199 nga anibersario ti panagwayasda a probinsia

SALAYSAY NI SALVADOR A. ESPEJO VIGAN CITY – Sinelebraran ti probinsia ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte ti Maika-199 nga anibersario ti panagwaywayasda a probinsia itay Pebrero 2, 2017. Iti Ilocos Sur, kas panangrambak iti daytoy nga aldaw, impaulog ni Governor Ryan Luis V. Singson ti Executive Order No. 01, series of 2017 a masuspenso […]

Continue Reading

Maika-199 nga anibersario ti panagwayasda a probinsia, sinelebraran ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte

Salaysay ni Salvador A. Espejo (Maudi iti dua a paset)   Iti met Ilocos Norte, nangrugi ti selebrasion babaen iti bicentennial anniversary ken centenary countdown ni dati a Presidente Ferdinand E. Marcos iti ili ti Sarrat. Maipalagip a ti Sarrat, ili a timmanoran ni dati a Presidente Marcos, ti umuna a kapital ti probinsia. Nupay […]

Continue Reading

PIESTA NI APO JESUS NAZARENO ITI QUIAPO

Salaysay ni Eden A. Alviar (Maudi iti dua a paset) Natibker ti debosion dagiti adu a mamati iti imahe ni Apo Nazareno. Ngem ania kadi ti pakasaritaan daytoy nga imahe ni Apo Jesus ta napalaus la unayen ti debosion dagiti adu a Katoliko a Pilipino? Ti imahe ti nangisit nga Apo Nazareno ket naaramid iti […]

Continue Reading

PIESTA NI APO JESUS NAZARENO ITI QUIAPO

Salaysay ni Eden A. Alviar (Umuna iti dua a paset) MARAMBAKAN iti kada Enero 9 iti tinawen a Piesta ni Apo Jesus Nazareno wenno ad-adda a nalatak a Piesta iti Quiapo, Manila. Maibilang daytoy a kangrunaan a kalatakan a naespirituan a piesta iti Pilipino gapu ti kaadu dagiti makikaykaysa itoy a piesta nga iti naglabas […]

Continue Reading

Kaibatogan a Lubong

Sinurat ni Salvador A. Espejo (Karaman daytoy iti maur-urnos a libro ti salaysay ti nagsurat) Iti mismo a sanguanan ti pagadalan ti nagkaseraak. Dua kadsaaran a balay a nagdiding iti tabla ken nagatep iti yero. Ni Nana Gamay ti kakaisuna a kabbalayko ta adda met iti Legleg (Poblasion) dagiti annakna. Ababa a baket ngem nasaranta […]

Continue Reading

KASAPULAN TI NATIONAL FIRECRACKERS BAN

Salaysay ni Eden A. Alviar NAGBALINEN a paset ti kultura ken tradision dagiti adu a Pilipino ti panagpal-palibang kadagiti napigsa a paputok no Panawen ti Paskua ken panagsina ti tawen ken dadduma pay a panagrambak. Kalaksidan iti peggad ken pangta iti biag ken salun-at dagiti tattao iti panagpal-palibang kadagiti firecrackers wenno paltog ket dakkel ti […]

Continue Reading

MAGUINDANAO MASSACRE KALPASAN TI PITO A TAWEN

Salaysay ni Eden A. Alviar NAYURITEN iti namaris a pakasaritaan ti Pilipinas a ti napasamak a masaker idi Nobiembre 23, 2009 sadiay Ampatuan, Maguindanao a nakapapatayan dagiti 58 a biktima ti maibilang a karanggasan a krimen mainaig iti politika iti pagilian. Mairaman kadagiti biktima dagiti kameng ti pamilia ni Esmael “Toto” Mangudadatu, dagiti 32 a […]

Continue Reading