Kalamansi

Ita a panawen, a kangato ti inflation wenno panagbaba ti gatad ti piso ken itatayok ti presio ti gagatangen, saan a nailaksid a simmurot a timmayok ti presio dagiti bungbunga. Ti maysa a nakadkadlaw unay,… Read more »

scam

Agannad kadagiti manangallilaw

Maysa met a panangallilaw kadagiti umili dagiti dadduma a networking. Nasken iti panagusisa, panangadal ti taray ti kompania a serkan iti networking sakbay a sumrek wenno agaplay dita. Amangan no maipada kadagiti nagsagaba a gapuanan… Read more »

Diro

MALAKSID kadagiti magun-od nga imbag para iti salun-at, naimas pay nga ilaok kadagiti resipi, imbes nga asukar wenno brown sugar ti usaren a nayon nga ingridiente, usaren ti diro. Saan laeng a pampasam-it, addaan pay… Read more »