Resulta ti 2019 Midterm Elections

Resulta ti 2019 Midterm Elections

NALPASEN ti 2019 midterm elections, inyetnagen dagiti botante ti pangngeddengda no sino dagiti kayatda a mangiturong ti rienda ti gobierno iti sumaruno a tallo wenno innem a tawen. Naiproklamar payen dagiti kaaduan a nangabak. Ngem… Read more »

SINURSURAN: Makadapigak Sa…

IMMULIMEKEN ti aglawlaw. Awanen dagiti agsasallupang a jingle dagiti kandidato. Saan itan a mariribuk dagiti umili iti ariwawa nga iririaw dagiti managkari. Makaturog met laengen a naimbag ti tunggal maysa. Ta nalpasen ti basingkawel. Nagtimeken… Read more »

Kasapulan ti natibker a Senado

Kasapulan ti natibker a Senado

ANIANTO ngata ti pagturongan ti Senado no makapagekemen dagiti nangabak iti kalepleppas a Midterm Elections a dinominar dagiti kandidato ti administrasion? Agtakderto pay ngata ti Senado kas katibkeran a sarikedked a mangsaluad ken mangbalanse ti… Read more »

SINURSURAN: Kinaina

ADDA pay laeng iti ICU (Intensive care Unit) ti maysa a maladaga a nakitada itay nabiit a basta lattan naibati iti sikigan ti maysa a pasdek. Masaludsod la ngarud no apay a kasta lattan ti… Read more »