Footer

Archive | Komentario

Agngangabiten ti industria nga agrikultura iti Pilipinas

AGSUSUEK ti produksion iti taraon iti Pilipinas, ken ngimmina dagiti presioda kadagiti immuna a siam a bulan ita a tawen, kas ipaneknek ti kaudian a report manipud iti Philippine Statistics Authority. Maibasar iti data ti PSA, ti industria ti agrikultura ket nakapataud laeng iti 0.83% itay 3rd quarter ti 2018. Dagiti produksion iti panagtalon ken […]

Continue Reading

Militarisasion dagiti sibilian nga opisina ti gobierno

NABAYAGEN nga aglaklak-am iti nagduduma a kritisismo ti agdama nga administrasion iti pannakadutok dagiti retirado a heneral ken dadduma pay nga opisial ti Armed Forces of the Philippines ken Philippine National Police kadagiti nagduduma a departamento ken ahensia ti gobierno. Mababbabalaw ni Presidente Rodrigo Duterte iti panangdutokna kadagiti adu a retirado a heneral iti gabinetena […]

Continue Reading

Awan koma ti nangatngato ngem ti linteg

NAARAMID ken maimplementar dagiti linteg ken pagannurotan tapno maaddaan ti kappia ken urnos iti pagilian ken kagimongan. Naaramid dagiti linteg nga awan ti pilpilienna a pakaipakatan. Awan ti tao a nangatngato ngem ti linteg – Presidente man wenno nangato nga opisial ti gobierno. Dagiti kameng ti Kongreso – dagiti senador ken kongresista – ti agaramid […]

Continue Reading

Makatawen kalpasan ti pannakawayawaya ti Marawi City

MAKATAWENEN ti napalabas itay Oktobre 17, 2018 manipud idi iproklamar ni Presidente Rodrigo Duterte a nawayawayaanen ti Marawi City iti tengngel dagiti terorista a mangid-idolo iti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), ken kalpasan ti lima a bulan a nadara a riribuk iti puseg ti Islamic City. Makatawenen ti napalabas ngem adu pay dagiti […]

Continue Reading

Agtultuloy nga ingingina dagiti produkto petroleo

URAY no saan a maibilang a kapategan a kasapulan tapno agbiag ti tao ti gasolina, krudo ken dadduma pay a produkto petroleo, ngem nagbalinen dagitoy a kasingin ti inaldaw a panagbiag a no awanda nga usaren dagiti makina ket parigatenna ti kasasaad dagiti tattao iti intero a lubong. Narigat a panunoten ti pagbanagan ti biag […]

Continue Reading

Pudno ngata ti Red October Plot?

PUDNO wenno saan ti Red October Ouster Plot, ti plano a panagtignay ita a bulan ti Oktobre dagiti nagduduma a grupo iti pagilian tapno mapadisi iti turay ni Presidente Rodrigo Duterte? Immuna nga inrakurak ni Presidente Duterte kadagiti kameng ti media ti maipapan iti Red October Plot a nangibutaktakanna a nagkukomplot dagiti rebelde a komunista, […]

Continue Reading

Rugianen a tingitingen dagiti kandidato iti May 13, 2019 Elections

MAISAYANGKAT ita nga Oktobre 11 – 17, 2018 ti panangipila iti certificate of candidacy dagiti kandidato para iti National and Local Elections inton Mayo 13, 2018. Kalpasan ti panagipila iti COC dagiti kandidato kadagiti opisina ti Commission on Elections, nasken a rugianen dagiti umili ken botante a tingitingen wenno amirisen a nasayaat ti kinatao, kababalin […]

Continue Reading

Epekto ti panagminas iti nakaparsuaan

MAISARDENGTO ngatan ti panagminas wenno mapaingetanto ti Philippine Mining Act of 1995 kalpasan ti trahedia a pannakagabur dagiti adu a tattao iti panagreggaay ti daga sadiay Brgy. Ucab, Itogon, Benguet kabayatan ti iduduprak ni Bagyo Ompong iti Northern Luzon idi Setiembre 15, 2018. Nasuroken a limapulo dagiti nasarakan a bangkay dagiti kameng ti search and […]

Continue Reading

Panagamak iti deklarasion ti Martial Law

ITI isasangbay ti maika-46 nga anibersario ti pannakaideklarar ti Martial Law iti intero a Pilipinas itay Setiembre 21, 2018, saan a maliklikan ti agamak dagiti Pilipino a nagbalin a biktima ti pannakalabsing ti karbangenda kas tao idi panawen ti Linteg Militar kabayatan ti panagturay daydi Presidente Ferdinand Marcos. Saan a malibak nga adu met dagiti […]

Continue Reading

Importeden ti galunggong, saanen a sida dagiti napanglaw

NABIGBIG idi ti ikan a gallunggong wenno baranite ken round scad a sida dagiti napanglaw ta nalaka daytoy a klase ti lames idi sakbay nga indeklarar ni Presidente Marcos ti Martial Law idi 1972. Ngem saanen a kabaelan ita a gatangen dagiti napanglaw gapu ti kinangina ti presiona ta maangkat payen iti sabali a pagilian. […]

Continue Reading