Footer

Archive | Komentario

Panagminas, mangipaay kultural a dislokasion kadagiti katutubo (Maudi a paset)

Komentario ni Melvin Bandonil  Ania ngarud ti ganaben ti pagilian kadaytoy a sistema ti panagminas?  Ti panangsukat ti RA 7942 iti makatao ken maka-kalikasan a linteg ti napanunot ni Sen. Loren Legarda, pangulo ti Senate Committee on Climate Change ken Committee on Cultural Communities, ket daytoy ti imbitla-impaganetgetna iti Luzon summit sadiay Teacher’s Camp, Baguio […]

Continue Reading

Panagminas, mangipaay kultural a dislokasion kadagiti katutubo

Komentario ni Melvin Bandonil      Nagsasaruno dagiti indigenous cultural summit a naangay iti bulan ti Setiembre kas panagsakbay iti selebrasion ti Indigenous People’s Month idi Oktubre 13 ken 14 sadiay Manila. Iti Luzon, naisayangkat ti summit idi Setiembre 9-10 iti Baguio City, Setiembre 16-17 iti Mindanao ken Setiembre 23-24 para iti Visayas. Naangay dagiti indigenous […]

Continue Reading

Deployment ban iti 41 a pagilian, maysa a kita ti diskriminasion (Maudi a paset)

Komentario ni Tatang Lakay   Kaadduanna kadagiti Middle East countries ti saan a karaman iti listaan a pakaipakatan ti deployment ban. Kayatna a sawen a compliant dagitoy a pagilian. Ngem nakaam-amak ti rekord dagitoy a pagilian mainaig iti pannakaabuso ti kalintegan dagiti mapan mangged iti lugarda.  Paneknekan dayta dagiti nagkaadu a bilang dagiti naabuso a […]

Continue Reading

Deployment ban iti 41 a pagilian, maysa a kita ti diskriminasion (Maikadua a paset)

Komentario ni Tatang Lakay  Iti paniriganmi, maysa pay a naipangruna koma a pagbatayan ti POEA ti rekord ti maysa a pagilian mainaig iti pannakatratar kadagiti mangmangged  tapno maipakat kadakuada ti deployment ban. Saanna a kayat a sawen a no saan a compliant ti maysa a pagilian kadagiti paglintegan ti internasional a komunidad, garantisado a maabuso […]

Continue Reading

Deployment ban iti 41 a pagilian, maysa a kita ti diskriminasion (Umuna a paset)

Komentario ni Tatang Lakay Inwaragawag itay nabiit ti Philippine Overseas Employ-ment Administration (POEA) ti pannakaaprobar ti deployment dagiti Overseas Filipino Workers kadagiti 49 a pagilian ken ti deployment ban dagiti OFWs kadagiti 41 a pagilian. Dagiti sumaganad dagiti pagilian  a saklawen ti deploy-ment ban: Afghanistan, Antigua, Barbuda, Barbados, Cambodia, Cayman Islands, Chad, Croatia, Cuba, North […]

Continue Reading

Nasipnget iti Likudan ti Rehas

Komentario ni  Melvin Bandonil   Addan iti likudan ti nabengbeng a rehas ti New Bilibid Prison ni Gen. Carlos Garcia. Maysa a pammaneknek nga aggargaraw ken kumugkugtar pay laeng ti linteg. Saan a masaksakit wenno iti nadagdagsen a panirigan, saan a dagiti laeng babassit nga ikan ti kabaelanna a kemmegen, kas iti napalabas  a nagbalin […]

Continue Reading

Tapno Di Agbangles Ti ‘Chicken Joy’ Ti Turismo

Komentario ni Melvin Bandonil  Ibilang koma a karit iti kinapudno imbes a duron-pannakaimameg ti imbitla ni US Ambassador Harry Thomas iti forum dagiti hues ken government officials a 40% kadagiti lallaki a ganggannaet a turista nga umay ditoy  pagilian ket sex ti gagarada. Inawagan ti ambassador daytoy a sexual tourism ket ginuyugoyna ti abilidad ken […]

Continue Reading

IDI KANIKASIAM A TAWEN: OFWs, nangrugin ti pannakaet-etda

NANGRUGIN ti pagam-amkan dagiti overseas Filipino workers (OFWs) a mapasamak iti kanito a saan nga awaten ti Financial Action Task Force ti impasa ti Kongreso nga Anti-Money Laundering law. Iti Canada, iningetanen dagiti bangko ti pannakaproseso dagiti transaksion mainaig dagiti kuarta nga ipaw-it dagiti kailiantayo nga agtratrabaho sadiay kadagiti pamiliada ditoy pagilian. Iti Japan, saan […]

Continue Reading

IDI KANIKASIAM A TAWEN: U.N., ipakitana nga adda durina

Nagballaagen ti United Nations a no rauten ti Estados Unidos ti Iraq nga awan ti autorisasion manipud ti Security Council, salungasingenna ti UN Charter. Nabatad ti palagip ti UN iti Estados Unidos: “Pagrebbenganna ti mangbirok agingga iti paggibusan ti natalna a pannakarisut dagiti di panagkikinnaawatan.” Iti daytoy agdama a situasion, saan a malapdan nga agtungpal […]

Continue Reading

IDI KANIKASIAM A TAWEN: Naranggas ti Gubat

Nupay mapaspasimudan ti panangraut ti Estados Unidos iti Iraq, naklaat latta ti sangalubongan idi tinungpal daytoy kabilgan a pagilian ti pangtana a mamagparintumeng ken ni Saddam Hussein. Itay Marso 20, kalpasan ti panaggibus ti ultimatum nga intuding ti Estados Unidos a boluntario a panangdis-arma ni Saddam Hussein kadagiti pangukom nga armasna, imbilin ni Pres. George […]

Continue Reading