SINURSURAN: Annad laeng…

SINURSURAN: Annad laeng…

KLEMMM…BANGGG!!! Klemmm… bang! Klemmm… bang! Umaw-aweng nga umaw-aweng ti panagdengngeg kadagiti kalembang ti kampana iti lugartayo. Ipasimudaagna nga asidegen ti pannakarambak ti pannakayanak ti Mannubbot iti nanumo a kulluong. Apagserrek dagiti makuna a bulan ti… Read more »

SINURSURAN: “Naabusoak…”

SINURSURAN: “Naabusoak…”

NAABUSOAK… Dayta ti bugas ti imposte iti instagram ni Miss Earth Canada Jaime VandenBerg, maysa kadagiti kandidata iti lepleppas a Miss Earth 2018 iti pagilian. Naabuso? Ne, ay, nakababaintayo pay, kailian. Rupatayo a Pilipino ti… Read more »

SINURSURAN: Lagipentayo Ida

SINURSURAN: Lagipentayo Ida

KANDILA, sabong, atang, kararag… sumagmamano a bambanag a mangipasimudaag latta iti di mabubos a pammategtayo kadagiti immun-unan ngem kadatayo. Itoy a panawen nga ilagip/lagipentayo manen ida, adda latta maukrit a liday, panaas iti kaunggan. Saan… Read more »