SINURSURAN: Danum!

SINURSURAN: Danum!

AGKURKURANG ti danum! Kinapudno daytoy a mangparparigat ita kadagiti kailian iti Kamaynilaan. Agsasanggalan dagiti nagubuay a problema. Adda dita a ngimminan dagiti dram, timba ken plastik a mabalin a pagurnongan iti danum. Agaapa dagiti kailian… Read more »

Itta

Itta

MALAGIPYO pay ‘tay aw-awaganda iti bigao? Adda kadi pay agar-aramat iti kastoy kadagiti lugaryo, ka-Sinursuran? Pagtaep ken pagibuyog ti kangrunaan nga usar ti bigao idi. Nakapatpateg a gamigam ken katulongan dagiti mannalon. Aglalo iti uneg… Read more »