Nagaraw manen dagiti bulbulong

Nagaraw manen dagiti bulbulong

PIESTA ti Nangisit a Nazareno. Malaksid iti nasged a panagdebosion dagiti kailian, nagbalin a nakadidillaw dagiti naibati a basura kalpasanna (kas nasaotayon iti napalabas nga isyu). Ngem saan la a dayta.  Iti nagnaan ti Traslacion,… Read more »

SINURSURAN: Annad laeng…

SINURSURAN: Annad laeng…

KLEMMM…BANGGG!!! Klemmm… bang! Klemmm… bang! Umaw-aweng nga umaw-aweng ti panagdengngeg kadagiti kalembang ti kampana iti lugartayo. Ipasimudaagna nga asidegen ti pannakarambak ti pannakayanak ti Mannubbot iti nanumo a kulluong. Apagserrek dagiti makuna a bulan ti… Read more »