CHAMP, ikamkampania ti Simbaan ti Candon City

CANDON CITY – No adda HOPE (Honest, Orderly and Peaceful Elections), adda met kampania ti simbaan ditoy a CHAMP (Clean, Honest, Accurate, Meaningful and Peaceful Elections).

Daytoy ti imbatad ni Fr. Vicente Avila, kura paroko ti San Juan de Sahagun Parish Church ditoy bayat ti maysa a prayer vigil a naangay iti Candon City Hall ditoy siudad itay nabiit.

Panggep ti nasao a prayer vigil ti pannakaisayangkat iti natalna nga eleksion ditoy siudad.

Kinuna ni Avila a napateg unay ti “meaningful” iti CHAMP, agsipud ta “inbutosmo ti kinayatmo a binutosan…”

Kabayatanna, impeksa ni Supt. Marlo Castillo, hepe ti polis ditoy siudad, ti panagyamanna gapu iti kaadu ti nagatendar iti Prayer for HOPE a pakairamanan dagiti kandidato, barangay officials ken dadduma pay a sektor.#