Tawid News Magazine

Chavit, agtalek a mangibati iti rienda ti turay ken ni DV

VIGAN CITY – Kinuna ni outgoing governor Luis “Chavit” Singson a nalag-an ti riknana ken dakkel ti panagtalekna a mangibati iti turay ken ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano agsipud ta adun ti kapadasanna ken namnamaenna nga aramiden daytoy ti kabaelanna para iti pagsayaatan ti sapasap.

Imbatad daytoy ni Singson kalpasan ti panangiyawatna iti rienda ti turay ken ni Savellano iti simple a programa a naangay iti provincial capitol hall itay Hulio 3 ken inimatangan  dagiti nadumaduma a heads of office, dagiti non-government organizations ken dagiti kameng ti media.

Innayon ti outgoing governor nga adu dagiti tagtagainepna para iti probinsia a rumbeng a maipatungpal kas iti pannakapasayaat ti Salomague Port para iti ad-adda pay a pannakaital-o ti turismo ken yaadu ti pagsapulan ditoy.

Iti daytoy met laeng nga okasion, inyawat ni Savellano ken ni Vice Governor Jeremias “Jerry” Singson ti maleta ken ti maze, simbolo ti lehislatibo.

Impanamnama ti bise gobernador nga aramidenna amin a kabaelanna nga agserbi ken mangidaulo iti provincial board.

Iti panagbitla ni Savellano, nagyaman iti imbilangna a kas ama, ni outgoing Gov. Singson, iti aglaplapusanan a suporta ken talek daytoy kenkuana ket impatalgedna nga agbalin  dagitoy a karit tapno aramidenna amin ti kabaelanna para iti panagdur-as ti probinsia ti Ilocos Sur.

Bileg ti Ilokano…Nasiglat ti nangiyarigan ni Savellano kadagiti nadumaduma a programa a kayatna nga ipatungpal, kangrunaanna iti benneg ti salun-at, inprastruktura, edukasion, agrikultura, turismo, ken dadduma pay a sektor.

Paset pay ti programa  ti pannakaiyawat ti certificate of commendation ken ni Gov. Singson ken da Bokal Analiza Europa-Morales ken Bokal Alexander Bistoyong a saanen a nagkandidato pay ta  naturposdan ti maikatlo a terminoda a kas bokal.  

Saan a nakadar-ay iti programa ni naabak a bokal Chita Cordero ken Congressman Ronald Singson. (Nemia Icari)

 

Exit mobile version